Hva er DISC analyse?

DISC-analyse er et verktøy som anvendes for å utveksle selvbevissthet og kommunikasjon. Verktøyet anvendes for å få en økt forståelse for menneskers ulike måter å omgås hverandre, og er av stor verdi i situasjoner som eksempelvis lederskap- og gruppeutvikling.

disc analyse personlighetstest

KONTAKT OS

Pär Svensson

Certificeret DISC ekspert

Udfyld formularen!

Vil du lave en DISC-profil?

DISC-analyse

DISC-analyse hjelper deg å bedre forstå deg selv og andres væremåte. DISC er en av verdens mest brukte personlighetstester for å utvikle menneskers selvinnsikt og kommunikasjon.

Hvorfor velge DISC-analyse?

DISC-analyse bygger på forskning av væremåte og har utviklet seg til den nåværende form etter mange års vurdering og forbedring. DISC modellen har sitt utsprang fra William Moulton Marstons forskning fra 1920-tallet.

DISC-analyse anvendes blandt annet for:
• Lederskaps- og medarbeiderutvikling
• Økt kommunikasjonsevne
• Forebring av arbeidsmiljøet
• Rekrutering
• Konfliktløsning

Hva betyr DISC?

Forskning viser at personlige egenskaper kan deles inn i fire typer væremåter. DISC er et akronym som beskrives i farger og består av:

 

  • Rød (D) Dominans – har egenskaper som målrettet, viljesterk og besluttsom.
  • Gul (I) Innflytelse – har egenskaper som utadvendt, sosial og påvirkende.
  • Grønn (S) Stabilitet – har egenskaper som rolig, lojal og omtenksom.
  • Blå (C) Konform – har egenskaper som nøyaktig, spørrende og analytisk.

 

Vi er alle fargene

Hver farge representerer en kommunikasjonsstil, men alle mennesker har i en eller annen form alle fargene. Men en til tre av fargene er fremtredende.

Rød (D) – går alltid mot nye mål
Den røde DISC-væremåten kjennetegnes av målrettethet, viljestyrke og besluttsomhet. En DISC-profil med mye rødt søker gjerne nye utfordringer, tar raske beslutninger og er god til å starte nye prosjekter.

Gul (I) – Sørger for at alle trives
Den gule DISC-væremåten kjennetegnes av en evne til å påvirke sine omgivelser gjennom inspirasjon og overtalelse. En DISC-profil med mye gult er interessert i relasjoner og kommunikasjon, synes om å underholde sine omgivelser og tar gjerne beslutninger på mavefølelsen.

Grønn (S) – Roen i midten av stormen
Den grønne DISC-væremåten kjennetegnes på deres ro og utholdenhet.
En DISC-profil med mye grønt søker trygghet og stabilitet, samt verdsetter lojalitet og samarbeide. Grønne personer er gode til å fullføre prosjekter og å planlegge sin og andres virksomhet.

Blå (C) – Holder skipet på rett kurs
Den blå DISC-væremåten kjennetegnes på nøyaktigheten og det analytiske. En DISC-profil med mye blått unngår risiko og er god til å holde seg til regler og gjeldende normer. Blå personer er detaljorientert og god på å ta imot kritikk.

Kommunikasjon i flere dimensjoner

I DISC-modellen finnes ytterligere to dimensjoner – Hvorvidt en person agerer utadvendt eller avventende (Røde eller Gule respektive Grønne og Blå), og om personen er oppgave- eller menneskeorientert (Røde og Blå respektive Gule og Grønne)

DISC Analyse cirkel

Grunn eller tilpasset væremåte

I DISC-analysen skiller man også mellom grunnværemåte, det vil si den væremåte man viser i trygge og velkjente situasjoner, samt tilpasset væremåte som er den væremåte man viser for å passe inn i ulike miljø, som på en arbeidsplass. Grunnværemåten formes i hovedsak under oppveksten og er mer statisk, mens den tilpassede væremåten er mer mottagelig for forandring alt etter situasjonen.

Fordeler med DISC analyse

En DISC-analyse gir deg mange fordeler som hjelper deg og din gruppes utvikling. Ved å ta DISC-analysen får du svar på ting som er verdifullt å vite, til for eksempel ved rekruttering, men som er vanskelig å få et helhetsbilde på ved kun den tradisjonelle metode, som jobbintervju. DISC skaper et godt grunnlag ved individ-, lederskap- og gruppeutvikling.

DISC-analysen hjelper deg og ditt team:

• Å øke din egen selvinnsikt: hvordan du agerer ved konflikter, hva som motiverer deg, hva som forårsaker stress og hvordan du løser problemer
• Forbedrer gruppearbeid og minimerer konflikter innad i gruppen
• Utvikler ditt salgsarbeid ved å identifisere og møte kundens kjøps-stil
• Å lede mer effektivt ved å forstå hva ulike medarbeidere verdsetter

 

Økt innsikt – bedre lederevne

I en lederposisjon er det viktig med en økt innsikt om sine egne styrker og svakheter innen det kommunikative, men også å kunne få en dypere forståelse for medarbeidernes ulike måter å kommunisere på. Ulike fargekombinasjoner har ulike måter å kommunisere spontant på, men alle kombinasjoner kan lære seg å oppnå en effektiv og velfungerende kommunikasjon.

 

Moderne lederskap krever kunnskap

Hvordan man best oppmuntrer og coacher sine medarbeidere er også viktig informasjon for en leder, og der kan DISC-analysen gi viktige ledetråder til hva som mest effektivt motiverer medarbeiderne. En person med mye rødt motiveres for eksempel sterkt av å få utfordrende arbeidsoppgaver, mens en person med mye Gult har et stort behov for oppmuntring og skryt etter et vel utført arbeide.

Hvordan gjør man DISC-analyse?

DISC er en analyse som måler adferd og kommunikasjonsstil. Det betyr ikke personlighet, intelligens eller verdier, uten å gi en beskrivelse av hvordan man oppfører seg og kommuniserer med andre mennesker. Det er ingen atferds-profiler, som er bedre eller verre enn andre, men alle har sine styrker og svakheter.

Testens utforming

DISC-testen er utformet som en egenvurdering og består av 28 spørsmål med 4 svaralternativer. For hvert spørsmål angis det alternativ som passer best, og det som passer minst (en såkalt ipsativ svars modell). Ut fra svarene beregnes et grunnadferd og tilpasset adferd basert på DISC adferdsmønstre. Å gjennomføre en DISC-test bør ikke ta mer enn 10-15 minutter.

Rapporten – redskapet for utvikling

I rapporten gis en detaljert gjennomgang av blant annet dine naturlige styrker, evne til organisering, motivasjonsfaktorer, med mer. Rapporten skaper et godt diskusjonsgrunnlag til for eksempel forbedringsarbeidet eller lederskaps-bygging.

Hvordan brukes DISC-analysen?

Blant våre kunder finnes alt fra store internasjonale firma, til mindre foretak. Men også offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Det alle har til felles er at de synes DISC er enkel å forstå og et effektivt verktøy for å:

• Bygge produktive team
• Utvikle effektive ledere
• Styrke en selger
• Forbedre kundeservicen
• Støtte i forandringsarbeidet
• Hjelpemiddel ved rekruttering, omplassering, forfremmelser m.m.
• Forbedre medarbeider- og utviklingssamtalen

Historien om DISC

William Moulton Marston DISC

William Marston

DISC tar sitt utgangspunkt fra den amerikanske forskeren og psykologen William Marston, som på 1920-tallet utviklet en teori for å forklare menneskers adferd.

Frem til dette tidspunkt, arbeidet forskerne først og fremst med å undersøke mentalt syke personer. Mens Marston ville utvikle disse ideer for å kartlegge adferden hos vanlige mennesker.

For å teste sine teorier, trengte Marston en måte å måle den adferd han forsøkte å beskrive.

Grekerne

Allerede i 444 før Kristus begynte de gamle grekerne å beskrive personlighets-stiler ut fra de fire ulike elementene jord, luft, vann og ild. På den tiden trodde man at det var de ytre miljøfaktorer som påvirker hvordan vi agerer.

 

Carl Gustav Jung

Det var ikke før i 1921 at den Sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung avprøvde disse teorier og kunne fastslå at personlighets-stiler kommer an på interne faktorer og hvordan vi tenker og bearbeider informasjon. Mange personlighetstester bygger på Jungs teorier (DISC, Myers-Briggs, Kierseys fire temperement) og noe som går igjen for den moderne tidens forskning i menneskelig adferd, er at adferds-stilene deles opp i fire kategorier.

 

Emotion of Normal People William Moulton Marston DISC

The Emotions of Normal People
I 1928 publiserte Marston boken ”The Emotions of Normal People” hvor han forklarer menneskers adferd og følelser ut fra fire parameter: Dominance, Influence, Steadyness og Compliance. DISC teorien valideres så under hans studier på Harvard University. Marston anså DISC adferds-stiler som både interne og medfødte faktoerer, men som i stor grad påvirkes av vårt ytre miljø.

 

Videreutvikling av DISC

Psykologen Walter Clark utviklet i 1956 den første versjonen av DISC-analysen. Siden den tid har DISC-modellen fortsatt å utvikles og forbedres ut fra blant annet kliniske intervju og statistiske vurderinger. I dag finnes DISC-analysen oversatt til en mengde språk og anvendes årlig av cirka en million mennesker verden over.

Pålitelighet og Gyldighet

Ved alle typer tester i arbeidslivet er det viktig å anvende seg av analyser som grunner i forskning, og som har tillit og kan verifiseres.

Det finnes mange fallgroper med tester som måler ”myke” egenskaper. En slik fall grop er det som kalles Forer effekten, som innebærer at personer har en tendens til å alltid være enige med uttalelser om deres personlighet om de er tilstrekkelig vage og gir et positivt bilde av dem.

Pålitelighet – blir det samme hver gang?

For å bedømme påliteligheten av en test eller en analyse, anvender man begrepene pålitelighet og validitet/gyldighet. Påliteligheten er hvor likt teste måler hver gang. Ved egenvurderinger kan man aldri oppnå fullstendig likt resultat hver gang, ettersom dagsfølelsen alltid vil spille en viss rolle for resultatet. Man bør dog få et lignende resultat ved repetitiv testing om testen skal ha en akseptabel pålitelighet.

Gyldighet – måler vi det rette?

Gyldighet/Validitet handler om hvorvidt testen måler det man ønsker å måle. Om man vil få et bilde av en persons kommunikasjon så hjelper det lite å få et resultat ut fra hvordan personen ønsker han skulle kommunisere. At personer svarer ut fra hva de forventes av dem er en stor fall grop innen denne type testing. Gyldigheten i en adferdsanalyse er vanskelig å påvise – det finnes jo ingen måte å få en fasit på. Man må i stedet anvende indisier som for eksempel hvor vel testen fungerer når man anvender den som utgangspunkt for forandring.

DISC er sikker

Ettersom DISC er anvendt over en lengre tid og av mange personer, så finnes det et stort svarmateriale å studere. Ut fra en statistisk analyse av 44 000 svar så har man i 2014 gjort forbedringer av analysen, som har økt påliteligheten fra et tidligere godt, til en nå, meget godt nivå. Å ha tilgang til et så stort materiale og utnytte dette til stadig å forbedre analysen er en av de viktigste faktorene som gjør DISC til et pålitelig, sikkert og effektivt verktøy.

Vil du lave en DISC-analyse?

FØLG OSS

011   06   08

FLERE SPRÅK

disc analys svenska disc analyse dansk disc analyysi profiili